นอกจากนี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากข้อมูลปัจจุบันหรือสื่อโฆษณาอื่น เนื่องด้วยความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลในบางโอกาส